Rivning

Tungrivning & lättrivning

Ett helhetsgrepp på alla typer av rivning

Ska ni renovera och behöver ta bort befintliga ytskikt ända ner till stommen? Eller är det kanske hela byggnaden som ska rivas? Oavsett vilket rivningsarbete du vill ha hjälp så har du hittat rätt.

Team Håltagarna hjälper byggföretag, fastighetsägare och privatpersoner med alla typer av rivning. Vi har all kompetens vi behöver i huset för att ta oss an totalentreprenader. Våra rivningsarbetare kan kombinera arbetsuppgifter inom teamet eftersom vi har personal med specialkunskaper inom håltagning och sanering.

För oss handlar det om att riva hus och andra konstruktioner på ett ansvarsfullt sätt och tänka på allt från miljö och säkerhet till ekonomi. Fortsätt läsa, så får du konkreta exempel på hur vi gör det.

Fråga mig om rivning

Mikael Larsson

Tungrivning

Ungefär hälften av våra uppdrag är vad vi kallar tungrivning d.v.s. att riva hus, betongväggar och större byggnadskonstruktioner som t.ex. en idrottsarena eller en bro. Ett av våra senaste uppdrag inom tungrivning var att riva ishallen i Alingsås.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hårda material som betong, sten och tegel och en maskinpark som ger oss möjlighet att lösa totalentreprenader för tungrivning.

Lättrivning

Lättrivning är aktuellt när en fastighetsägare vill renovera eller bygga om i lokalerna. Arbetet börjar ofta med att vi monterar ner den inredning som finns i lokalerna. Vi tar bort ytskikt, innertak och mellanväggar som inte är bärande konstruktioner. Vi river också upp golv av olika material, allt i från parkettgolv till klinkerplattor som måste bilas bort.

Vid lättrivning jobbar vi mycket för hand med mindre maskiner eller rivningsrobotar. Vi väljer arbetssätt som minimerar risken för sprickor och skador på bärande konstruktioner, något som naturligtvis är viktigt när en del av huset ska bevaras.

När vi är klara är lokalen stomren och ytor som betonggolv är slipade och klara att få nya ytskikt. Vårt rivningsarbete ger plats för andra yrkesgrupper som kan ge lokalerna ett nytt, fräscht utseende.

Hur river man ett hus?

Den tiden då man sprängde eller knockade ner hus med rivningskula är förbi. Och tur är väl det! Idag är det selektiv rivning som gäller. Vi demonterar byggnaden bit för bit, sorterar allt material på plats och tar hand om det på lämpligt sätt. Det är särskilt viktigt om det finns material i byggnaden som klassas som farligt avfall.

När vi ska riva hus måste vi rätta oss efter Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Avfallsförordningen. Vi måste också tänka på säkerhet för vår personal. Med andra ord kräver varje projekt noggrann planering och ett strukturerat genomförande.

Exakt vilka delar vi är engagerade i - utöver själva rivningen - beror på upplägget. Om Team Håltagarna är totalentreprenör för rivningen kan vi sköta alla delar. Det är också vanligt att beställare eller fastighetsägare anlitar en opartisk konsult för miljöinventeringen, gör upp en rivningsplan och ansöker om nödvändiga tillstånd.

inventera

Miljöinvetering

Första steget är att göra en miljöinventering för att ta reda på vilka material som ska hanteras under rivningen. Det är viktigt att notera om finns risk för att stöta på asbest, PCB eller andra farliga ämnen som kräver speciell hantering och kompetens. Miljöinventeringen bestämmer hur vi lägger upp rivningsarbetet och ligger till grund för tidsberäkning och offert. 

plan

Rivningsplan:

Nästa steg är att ta fram en rivningsplan. Det är viktigt att förutsättningarna är tydliga från början om planen ska hålla. En slarvigt genomförd miljöinventering kan innebära att vi måste avbryta rivningen och i stället sanera farligt avfall som inte specificerats vid inventeringen.

ok

Rivningstillstånd

När rivning sker inom detaljplanerat område, måste det finnas ett rivningstillstånd från byggnadsnämnden. Det är vanligtvis beställaren eller fastighetsägaren som ansöker om rivningslov. Om vi har en totalentreprenad på rivningen, ansöker vi om de tillstånd som behövs för projektet.

start

Startbesked och rivning:

När byggnadsnämnden gett sitt startbesked, kan vi börja riva. Det första vi gör är att koppla bort gas, vatten, värme och el. Rivningsprocessen ser olika ut, beroende på vilka material vi ska hantera och hur konstruktionen ser ut. Några moment som alltid ingår är att ta prov på byggnadsmaterial, att säkra konstruktionen när vi river och att forsla bort rivningsavfall på ett praktiskt och säkert sätt.

provtagning

Provtagning

Vi fortsätter att ta materialprov under hela rivningen. Varför då? Om vi stöter på miljöfarliga ämnen kan vi isolera utrymmet och begränsa området som måste saneras. Det spar både tid och pengar.

deponi

Avfallshantering

Vi tar hand om allt rivningsavfall, även farligt avfall, och ser till att det kommer till rätt ställe. Hur vi ska sortera, vilka mängder och material det gäller, beskrivs i miljöinventeringen. En del avfall återvinns, annat går till förbränning eller marktäckning och en del går till deponi för farligt avfall.

En bra arbetsmiljö när vi river

Rivning är tungt och dammigt – alltså jobbar vi helst med maskiner så långt det går. Utrymmet avgör hur vi kan arbeta. Tack vare smidiga rivningsrobotar kan vi för det mesta byta ut kofot och hacka mot en fjärrkontroll. För större konstruktioner är det grävmaskiner med specialverktyg som gäller.

Våra kunskaper inom håltagning underlättar också arbetet. Att t.ex. bila ner en vägg med mejselhammare (också kallad bilningsmaskin) är alltid en sista utväg. Vi väljer hellre andra metoder som t.ex. vajersågning för att ta ner stora betongkonstruktioner.

Det är viktigt att arbetsplatsen är så dammfri miljö som möjligt. Kraven är ungefär desamma som vid en sanering, med andra ord finns ventilatorer och fläktsugar alltid på plats. Resultatet blir en renare och hälsosammare miljö för alla på arbetsplatsen.

Vad krävs för att utföra rivningsarbete med asbest?

I Sverige finns fortfarande många hus med asbest. För att riva hus med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Vi har specialutbildad personal som utför asbestsanering enligt Arbetsmiljöverkets krav (AFS2006:1). Läs mer om hur vi jobbar med asbestsanering här.

Vad kostar rivning av hus?

Vad kostar det att riva en – ja, till att börja med beror det förstås på vad det är för typ av hus, byggnad eller konstruktion som ska rivas. Hur ser konstruktionen ut? Är det någon del av huset som bör bevaras?

Att få ut rivningsmassor är en annan faktor som påverkar kostnaden. Om vi t.ex. river en betongvägg 10 våningar upp, kanske vi måste installera en hiss för att få ner betongmassorna på ett ergonomiskt försvarbart sätt.

Om byggnaden innehåller asbest eller andra miljöfarliga ämnen, tar naturligtvis saneringen sin tid.

Allt det här, och mycket mer, går vi igenom i miljöinventeringen som sedan ligger till grund för vår offert.

Har du ett rivningsarbete på gång?

Hör gärna av dig till oss om du letar efter en rivningsexpert med all kompetens som behövs för en ansvarsfull rivning.

Kontaktformular